bravelog

Search
2019-10-27

LIV DAY 仲夏田野


1 - 50 of 464

 1. 18118 陳志明
  男子組
  03:51:34
 2. 28117 蔡岳勳
  男子組
  03:58:33
 3. 38074 林羿汎
  女子組
  03:58:37
 4. 48002 吳宜芬
  女子組
  03:59:28
 5. 58139 蔡雅琳
  女子組
  04:00:19
 6. 68140 林俊呈
  男子組
  04:00:21
 7. 78343 溫真豪
  男子組
  04:05:48
 8. 88104 許珈僖
  男子組
  04:06:54
 9. 90338 曾可昕
  女子組
  04:11:21
 10. 108249 童信智
  男子組
  04:12:14
 11. 118248 童志強
  男子組
  04:12:26
 12. 128113 吳國盟
  男子組
  04:12:34
 13. 138114 陳昭亨
  男子組
  04:12:35
 14. 148071 楊淑紅
  女子組
  04:12:35
 15. 158003 呂佳融
  女子組
  04:12:41
 16. 168274 何沛臻
  女子組
  04:12:44
 17. 178109 溫致賢
  男子組
  04:12:50
 18. 189034 陳昱年
  護花組
  04:21:45
 19. 198102 莊志偉
  男子組
  04:24:39
 20. 208189 范仁忠
  男子組
  04:28:18
 21. 218229 呂學燏
  男子組
  04:28:23
 22. 228230 許瑞濱
  男子組
  04:29:05
 23. 238357 王紹宇
  男子組
  04:33:11
 24. 248233 鐘長平
  男子組
  04:33:27
 25. 258339 穆世平
  男子組
  04:33:35
 26. 268064 邱慈芳
  女子組
  04:33:41
 27. 278353 劉俊杰
  男子組
  04:35:35
 28. 288179 柯美芳
  女子組
  04:36:24
 29. 298082 張淨瑜
  女子組
  04:37:15
 30. 308121 陸潤龍
  男子組
  04:37:29
 31. 318025 楊雅雯
  女子組
  04:38:11
 32. 329006 王清松
  護花組
  04:39:41
 33. 338277 汪千莉
  女子組
  04:39:56
 34. 348301 鄭世麟
  男子組
  04:40:17
 35. 358337 王素梅
  女子組
  04:40:21
 36. 368302 林奕佑
  男子組
  04:41:17
 37. 378112 洪顧展
  男子組
  04:41:31
 38. 388111 劉志雄
  男子組
  04:41:39
 39. 398370 黃信傑
  男子組
  04:41:44
 40. 408068 蔡惠美
  女子組
  04:42:41
 41. 418323 江崑頌
  男子組
  04:47:45
 42. 428332 徐慧安
  女子組
  04:48:31
 43. 439052 蔡景名
  護花組
  04:48:53
 44. 448355 黃文承
  男子組
  04:49:25
 45. 458244 趙悅君
  女子組
  04:49:58
 46. 468378 周聖得
  男子組
  04:50:00
 47. 478177 吳嘉玲
  女子組
  04:50:59
 48. 488194 林美月
  女子組
  04:51:43
 49. 498227 張智偉
  男子組
  04:52:56
 50. 508358 林彥廷
  男子組
  04:53:46
 • The real-time rankings are for reference only, and the official rankings should be based on the announcement of the organizer.
 • The real-time service is affected by the quality of the mobile network, and occasionally the possibility of delay display.